Bài 2. Tìm hiểu chung về tuyên ngôn độc lập

Vài nét cơ bản về Tuyên ngôn độc lập

a. Hoàn cảnh ra đời :

     - Thế giới:

          + Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc.

          + Nhật đầu hàng Đồng minh.

     - Trong nước: Cả nước giành chính quyền thắng lợi.

          + 26 - 8 - 1945: Hồ chủ tịch về tới Hà Nội.

          + 28 -8 1945: Bác soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập tại tầng 2, căn nhà số 48, phố Hàng Ngang, Hà Nội.

          + 2 - 9 - 1945: đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

b. Mục đích sáng tác:

     - Khẳng định quyền độc lập tự do của dân tộc trước quốc dân và thế giới.

     - Tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến; khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và bày tỏ quyết tâm bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc.

c. Bố cục:

     - Đoạn 1: Từ đầu... "không ai chối cãi được” => Nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn độc lập.

     - Đoạn 2: Từ “Thế mà" …. "phải được độc lập” => Tố cáo tội ác của thực dân Pháp, khẳng định thực tế lịch sử nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

     - Đoạn 3: (Còn lại) => Lời tuyên bố độc lập và ý chí bảo vệ nền độc lập.

d. Nội dung chính:

     Vạch trần tội ác của thực dân Pháp cướp nước ta; tuyên bố nền độc lập dân tộc; khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc.

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật

a. Giá trị nội dung:

     - Là văn kiện lịch sử tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến ở nước ta.

     - Đánh dấu kỉ nguyên độc lập, tư do của nước Việt Nam mới.

b. Giá trị nghệ thuật:

     - Là một áng văn chính luận mẫu mực.

     - Lập luận chặt chẽ.

     - Lý lẽ đanh thép.

     - Ngôn ngữ hùng hồn.

     - Dẫn chứng xác thực, lấy ra từ lịch sử cụ thể.