Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Để học tốt Giải tích 12, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 12 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Giải tích 12.

When $ a \ne 0 $, there are two solutions to $ ax^2 + bx + c = 0 $ and they are $$ x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}$$

Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 4:  Từ đồ thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra các khoảng tăng, giảm của hàm số y = cosx trên đoạn [(-π)/2; 3π/2] và các hàm số y = |x| trên khoảng (-∞; +∞)....
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 1 trang 5:  Xét các hàm số sau và đồ thị của chúng: a) y = -x2/2 (H.4a)       b) y = 1/x (H.4b), Xét dấu đạo hàm của mỗi hàm số và điền vào bảng tương ứng....