Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời

Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đường kính Trái Đất ở xích đạo có giá trị nào sau đây?     A. 1600 k     B. 3200 km     C. 6400 km     D. 12756 km....
Giải Bài 2 trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo gần tròn có bán kính vào khoảng....
Giải Câu 1 trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hệ mặt trời bao gồm các loại thiên thể nào? Lời giải: Hệ mặt trời bao gồm:...
Giải Câu 2 trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu vắn tắt cấu trúc của mặt trời. Lời giải:     Mặt trời bao gồm hai phần chính:...
Giải Câu 3 trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu vắn tắt sự hoạt động của mặt trời và các tác động chính của nó đối với Trái Đất....
Giải Câu 4 trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 4 (trang 305 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu một số đặc điểm chính của Trái Đất và Mặt Trăng. Lời giải:a) Trái Đất...