Bài 58: Các hạt sơ cấp

Bài 58: Các hạt sơ cấp 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Các loại hạt sơ cấp là:     A. Photon, lepton, mezon và hadron.     B. Photon, lepton, mezon và barion....
Giải Bài 2 trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị nào sau đây? A. ±e    B. ±e/3 C. ±2e/3    D. ±e/3 và ±2e/3....
Giải Câu 1 trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu những đặc trưng của các hạt sơ cấp. Lời giải: Những đặc trưng ...
GIải Câu 2 trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu các loại hạt sơ cấp. Lời giải:     Các loại hạt sơ cấp gồm:...
Giải Câu 3 trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 298 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu giả thuyết về sự tồn tại của quac. Lời giải:     Năm 1964, nhà vật lí học Ghen-Man...