Bài 57: Phản ứng nhiệt hạch

 Bài 57: Phản ứng nhiệt hạch 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân     A. Tỏa nhiệt.     B. Cần một nhiệt độ cao mới thực hiện được...
Giải Bài 2 trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trải ngược nhau vì....
Giải bài C1 trang 288 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 288 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Hãy tính năng lượng toả ra khi 1 kg heli được tạo thành theo phản ứng (57.2) cho biết ...
Giải Câu 1 trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phản ứng nhiệt hạch là gì? Nêu điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra....
Giải Câu 2 trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 289 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu các ưu điểm của năng lượng do phản ứng nhiệt hạch tỏa ra. Lời giải:...