Bài 56: Phản ứng phân hạch

Bài 56: Phản ứng phân hạch 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sự phân hạch là sự vỡ một hạt nhân nặng.     A. Thường xảy ra một cách tự phát thành nhiều ...
Giải Bài 2 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Đồng vị có thể phân hạch khi hấp thụ một notron chậm là Giải Bài 2 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao...
Giải Bài 4 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Xét phản ứng phân hạch urani U235 có phương trình: iải Bài 4 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao...
GIải Câu 1 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phản ứng phân hạch là gì? Lời giải: Phản ứng phân hạch là phản ứng mà trong ...
Giải Câu 2 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phản ứng phân hạch dây chuyền là gì? Với điều kiện nào thì nó xảy ra? Lời giải:...
Giải Câu 3 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu các bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân. Lời giải: Bộ phận chính của nhà máy điện hạt...
Giải Bài 3 trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 3 (trang 287 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Gọi k là hệ số nhân notron, thì điều kiện cần và đủ để phản ứng dây chuyền có thể xảy ra mà....