Bài 54: Phản ứng hạt nhân

 Bài 54: Phản ứng hạt nhân  

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt tham gia     A. Được bảo toàn....
Giải Bài 2 trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong dãy phân rã phóng xạ  có bao nhiêu hạt α và β được phát ra ?.....
GIải Bài 3 trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Xác định hạt X trong các phản ứng sau đây:.GIải Bài 3 trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 278 sgk Vật Lí ...
GIải Bài 4 trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cho phản ứng hạt nhân Bài 4 (trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cho phản ứng hạt nhân:...
Giải bài C1 trang 275 SGK Vật Lý 12 nâng cao  Bài C1 (trang 275 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu một ví dụ về phản ứng hạt nhân xảy ra trong thiên nhiên. Lời giải:D...
Giải bài C2 trang 275 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 275 SGK Vật Lí 12 nâng cao): So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hoá học. Lời giải: Phản ứng hạt nhân là ...
Giải bài C3 trang 275 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 275 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Viết định luật bảo toàn số nuclôn và điện luật bảo toàn điện tích cho phản ứng hạt nhân sau:...
Giải bài C4 trang 276 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 276 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Áp dụng các định luật bảo toàn, hãy viết phương trình đầy đủ của phản ứng hạt nhân nhân ...
Giải bài C5 trang 278 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C5 (trang 278 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính năng lượng toả ra khi 1 kg urani 235U bị phân hạch theo phản ứng (54.7)....
Giải Câu 1 trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là phản ứng hạt nhân ? Lời giải: Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi của ...
Giải Câu 2 trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu và giải thích các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. Lời giải:...
Giải Câu 3 trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 278 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Điều kiện để một phản ứng tỏa năng lượng là gì? Tại sao sự phóng xạ là phản ứng tỏa năng lượng...