Bài 47: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô

Bài 47: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng

Giải Bài 1 trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trạng thái dừng của một nguyên tử là     A. Trạng thái đứng yên của nguyên tử....
Giải Bài 2 trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Ở trạng thái dừng, nguyên tử     A. Không bức xạ và không hấp thụ năng lượng....
Giải Bài 3 trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dãy Ban – me ứng với sự chuyển electron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây?...
Giải Bài 4 trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Bước sóng của vạch quang phổ thứ nhất trong dãy Lai – man là λ0 = 122 nm của hai vạch Hα,Hβ ...
Giải bài C1 trang 239 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 239 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tính năng lượng của phôtôn ứng với vạch lam Hβ. Lời giải:...
Giải Câu 1 trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trình bày hai tiên đề của Bo. Lời giải: Hai tiêu đề của Bo: + Tiên đề về ...
Giải Câu 2 trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 241 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Mô tả quang phổ vạch của hidro và giải thích sự tạo thành các dãy quang phổ....