Bài 4: Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định

 Bài 4: Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao  Bài 1 (trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một bánh đã có momen quán tính 2,5 kg.m2 quay với tốc độ góc 8900 rad/s. Động năng quay của bánh đà bằng....
Giải Bài 2 trang 71 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 71 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một đĩa tròn có momen quán tính I, đang quay quanh một trục cố định với tốc độ góc ω0. Ma sát ở trục quanh nhỏ...
Giải Bài 3 trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai đĩa tròn có cùng momen quán tính đối với cùng trục quay đi qua tâm của các đĩa. Lúc đầu, đĩa 2 (ở phía trên) đang ...
Giải Bài 4 trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai bánh xe A và B có cùng động năng quay, tốc độ góc ωA = 3 ωB . Tỉ số momen quán tính lA/lB đối với trục quay của A và B ...
Giải Bài 5 trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một đĩa tròn đồng chất có bán kính R = 0,5 m, khối lượng m = 1kg quay đều với tốc độ góc ω = 6 rad/s quanh một trục ...
Giải Bài 6 trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 6 (trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một ròng rọc có momen quán tính đối với trục quay cố định là 10 kg.m2, quay đều với tốc độ 60 vòng/ phút...
Giải Bài 7 trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 7 (trang 21 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một bánh đà quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ và sau 5s thì có tốc độ góc 200 rad/s và có động năng quay là 60 kJ. ...
Giải bài C1 trang 19 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 19 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu nhận xét về vai trò của momen quán tính I trong biểu thức Wđ = 0,5.I.ω2 Lời giải:...
Giải bài C2 trang 19 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 19 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Chứng minh rằng động năng của một vật rắn quay quanh trục cố định có thể viết ...
Giải Câu 1 trang 20 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 20 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Viết công thức tính động năng của một vật rắn quay quanh một trục cố định. Lời giải:...
GIải Câu 2 trang 20 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 20 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu nhận xét về vai trò của momen quán tính trong công thức tính động năng quay. Lời giải:...