Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng

 Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng  

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Để hai sóng ánh sáng kết hợp có bước sóng λ tăng cường lẫn nhau khi giao thoa với nhau thì ...
GIải Bài 2 trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Khoảng cách i giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp trong hệ vân giao thoa, ở thí nghiệm hai ...
Giải Bài 3 trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sự phụ thuộc của chiết suất vào bước sóng.     A. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, hoặc khí....
Giải Bài 4 trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, trên màn ảnh người ta đo được khoảng cách từ vân ...
Giải Bài 5 trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai khe Y-âng cách nhau 3 mm được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm...
Giải bài C3 trang 195 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 195 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y- âng, khi bỏ kính lọc sắc (tức là dùng ánh sáng trắng), ...
Giải Câu 1 trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thiết lập công thức tính khoảng vân. Lời giải: Vị trí vân sáng bậc k:...
Giải Câu 2 trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trình bày phương pháp giao thoa để đo bước sóng ánh sáng. Lời giải:...
GIải Câu 3 trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 197 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu mối quan hệ giữa bước sóng ánh sáng và màu sắc ánh sáng. Lời giải:...