Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng

 Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 193 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 193 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Để hai song cùng tần số giao thoa được với nhau, thì chúng phải có điều kiện nào sau đây?...
Giải Bài 2 trang 193 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 193 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai sóng cùng tần số, được gọi là sóng kết hợp nếu có.     A. Cùng biên độ và cùng pha....
Giải bài C1 trang 192 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 192 SGK Vật Lí 12 nâng cao): So sánh hình ảnh quan sát được trong thí nghiệm ở hình 36.3 với hình ảnh...
Giải bài C2 trang 192 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 192 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trong thí nghiệm ở hình 36.3, độ lệch pha của hai nguồn S1, S2 bằng bao nhiêu?...
Giải bài C3 trang 192 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 192 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nếu thay cho việc rạch hai khe S1, S2 trên màn E, ...
Giải bài C4 trang 192 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 192 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Khi chắn một trong hai khe, S1 hoặc S2 ta quan sát thấy hiện tượng gì trên màn E?...
Giải Câu 1 trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Thế nào là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng? Nêu ví dụ. Lời giải: Nhiễu xạ ánh sáng...
Giải Câu 2 trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trình bày vắn tắt thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng. Lời giải:....
Giải Câu 3 trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 192 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích kết quả thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng và rút ra kết luận về bản chất ánh sáng....