Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện

Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dung kháng của một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Ta làm thay đổi chỉ một trong các thông số...
Giải Bài 2 trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. phát biểu nào sau đây ...
GIải Bài 3 trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R=50Ω; L = 159 mH, C = 31,8 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức ...
Giải Bài 4 trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Trong một đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, hệ số tự cảm của cuận dây là L = 0,1H; tụ điện có điện dung C = 0,1μF; ...
Giải bài C1 trang 153 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 153 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Các phần tử mắc với nhau như thế nào thì gọi là mắc nối tiếp? Viết các công thức về hiệu...
Giải bài C2 trang 154 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 154 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu một phần tử trong đoạn mạch RLC nối tiếp có thể lớn ...
Giải bài C3 trang 154 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 154 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Làm thí nghiệm đo điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử R, L, C rồi so sánh với điện ...
Giải bài C4 trang 156 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 156 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Trong trường hợp nào thì khi tăng dần điện dung C của tụ điện trong đoạn mạch RLC nối tiếp...
Giải Câu 1 trang 156 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 156 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Viết công thức tính tổng trở của các đoạn mạch chỉ có hai trong ba loại phần tử: R, I, C mắc nối tiếp....
Giải Câu 2 trang 156 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 156 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cho f là tần số dòng điện. Hãy tính tổng trở của đoạn mạch     - chỉ có hai cuộn cảm thuần có độ tự cảm ...
Giải Câu 3 trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 157 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu điều kiện và đặc điểm của hiện tượng cộng hưởng điện đối với đoạn mạch RLC nối tiếp....