Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm

Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Bài 1 trang 151 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 151 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần:     A. tăng tần số của điện ...
GIải Bài 2 trang 151 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 151 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Phát biểu nào sau đây đúng đối với cuộn cảm?     A. cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng ...
Giải Bài 3 trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần giống nhau ở chỗ:...
Giải Bài 4 trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Mắc tụ điện có điện dung 2μF vào mạng điện xoay chiều có điện áp 220V, tần số 50Hz. Xác định cường độ hiệu dụng...
Giải Bài 5 trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức:,Giải Bài 5 trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 5 (trang 152 sgk Vật ...
GIải Bài 6 trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 6 (trang 152 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,2 H vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều 220 V – 50Hz. Tính cường độ ...
Giải bài C1 trang 147 SGK Vật Lí 12 nâng cao   Bài C1 (trang 147 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu cấu tạo của tụ điện và giải thích tại sao tụ điện không cho dòng 1 chiều đi qua. Lời giải:...
Giải bài C10 trang 151 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C10 (trang 151 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào công thức (27.8), hãy phát biểu định luật Ohm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần....
Giải bài C2 trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C2 (trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Giải thích tại sao khi có dòng điện đi từ A tới M thì cũng có dòng điện cùng cường độ đi từ ...
Giải bài C3 trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C3 (trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) ...
Giải bài C4 trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 148 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dựa vào công thức (27.4 SGK), hãy phát biểu định luật Ôm đối Lời giải:...
Giải bài C5 trang 149 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C5 (trang 149 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dung kháng của tụ điện phụ thuộc vào các yếu tố nào? Tụ điện có điện có điện dung 1μF mắc...
Giải bài C6 trang 149 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C6 (trang 149 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào? Lời giải: Độ tự ...
Giải bài C7 trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C7 (trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Vì sao điện áp u giữa hai điểm A và B trong Hình 27.6 SGK được tính bằng công thức u = i.RAB – e?...
Giải bài C8 trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C8 (trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Nguyên nhân nào làm cho cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên trễ pha đối với điện áp?...
Giải bài C9 trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C9 (trang 150 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Tại sao khi rút lõi sắt khỏi cuộn dây trong thí nghiệm nêu ở mục a thì độ sáng của đèn tăng lên?...
Giải Câu 1 trang 151 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 151 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu các tác dụng chính của tụ điện đối với dòng điện xoay chiều. Lời giải:     Tác dụng chính của tụ điện ...
Giải Câu 2 trang 151 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 151 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Chứng minh rằng cường độ dòng điện xoay chiều qua cuộn cảm thuần biến thiên trễ pha π/2 đối với điện áp giữa hai đầu...