Bài 14: Sóng cơ. Phương trình sóng

Bài 14: Sóng cơ. Phương trình sóng 

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải bài C3 trang 73 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C3 (trang 73 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Hãy chỉ ra vị trí và hướng chuyển động của phần tử số 6 và số 12 trên hình 14.4 ở các thời điểm ...
Giải Bài 1 trang 78 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 78 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sóng cơ là     A. Sự truyền chuyển động cơ trong không khí.     B. những dao động cơ lan truyền trong môi trường....
Giải Bài 2 trang 78 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 78 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Bước sóng là     A. Quãng đường mà mỗi phân tử của môi     B. Khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao độ...
Giải Bài 3 trang 78 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 78 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một sóng có tần số 1000 Hz truyền đi với tốc độ 330 m/s thì bước sóng của nó có giá trị nào sau đây?...
Giải Bài 4 trang 78 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 4 (trang 78 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Một sóng ngang truyền trên một dây dài có phương trình: u = 6cos⁡[(4πt + 0,02πx)] trong đó x và u ...
Giải bài C1 trang 71 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 71 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Quan sát lò xo khi có sóng dọc, ta thấy các vùng bị nén (hay dãn) truyền đi dọc theo lò xo....
Giải bài C4 trang 73 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C4 (trang 73 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Hãy chỉ ra một số nguyên nhân làm cho biên độ sóng giảm khi ra xa tâm dao động. Lời giải:...
Giải bài C5 trang 74 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C5 (trang 74 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Hãy chỉ ra trên Hình 14.3 và 14.4 những phần tử dao động cùng pha và so sánh khoảng cách giữa từng...
Giải Câu 1 trang 77 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 77 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dùng hình vẽ để giải thích sóng cơ được tạo ra như thế nào? Lời giải:     Sử dụng hình vẽ 14.3, 14.4 (sgk) ...
Giải Câu 2 trang 77 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 2 (trang 77 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Sóng dọc và sóng ngang khác nhau ở chỗ nào? Lời giải: Sóng ngang, sóng dọc khác nhau ở phương truyền...
Giải Câu 3 trang 77 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 3 (trang 77 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hãy dùng phương trình để suy ra sóng có tính tuần hoàn theo thời gian và tuần hoàn theo không gian....
Giải Giải bài C2 trang 72 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C2 (trang 72 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Hãy chỉ ra vị trí và hướng chuyển động của phần tử số 6 và số 12 trên hình 14.3 ở các thời điểm ...