Bài 12: Tổng hợp dao động

Bài 12: Tổng hợp dao động  

Để học tốt Vật Lí 12 nâng cao, phần này giúp bạn trả lời câu hỏi cũng như giải các bài tập trong sách giáo khoa Vật Lí 12 nâng cao. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần trả lời và giải bài tập tương ứng.

Giải Giải bài C2 trang 60 SGK Vật Lí 12 nâng cao Bài C2 (trang 60 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Dùng công thức (12.5) và (12.6) để giải bài toán trên. Giải Giải bài C2 trang 60 SGK Vật Lí 12 nâng cao...
Giải Bài 1 trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 1 (trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Xét dao động tổng hợp của 2 dao động hợp thành có cùng tần số. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc....
Giải Bài 2 trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 2 (trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Hai dao động cơ học điều hòa cùng phương, cùng tần số góc ω = 50rad/s, có biên độ lần lượt là ...
GIải Bài 3 trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao Bài 3 (trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Dùng công thức lượng giác (tổng của hai cosin) tìm tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng Phương...
Giải bài C1 trang 59 SGK Vật Lí 12 nâng cao  Bài C1 (trang 59 SGK Vật Lí 12 nâng cao): Hai dao động x1 và x2 ở trên, dao động nào sớm pha hơn? Sớm pha bao nhiêu?...
Giải Câu 1 trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao Câu 1 (trang 60 sgk Vật Lí 12 nâng cao): Nêu rõ vai trò của độ lệch pha khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng Phương và cùng tần số góc....