Bài 66: Tổng kết toàn cấp

Bài 66: Tổng kết toàn cấp

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 66: Tổng kết toàn cấp.

Giải Bài 1 trang 272 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 272 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sơ lược về virut. Virut là dạng sống chưa có cấu tạo tế bào. Hãy chứng minh. Lời giải:...
Giải Bài 1 trang 272 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 272 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy lập bảng so sánh tế bào nhân sơ và nhân thực. Bảng 66.1: So sánh tế bào nhân sơ và nhân thực...
Giải Bài 1 trang 273 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 273 sgk Sinh học 12 nâng cao: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật và động vật. Hãy hoàn thành bảng sau....
Giải Bài 1 trang 274-275 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 274-275 sgk Sinh học 12 nâng cao: Di truyền và tiến hóa - Nguồn gốc sự sống và nguồn gốc loài người....
Giải Bài 2 trang 272 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 272 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cấu trúc và chức năng của tế bào nhân thực. Bảng 66.2: So sánh tế bào thực vật và động vật...
Giải Bài 2 trang 272-273 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 272-273 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sinh học vi khuẩn: Hoàn thành bảng liệt kê các đặc tính sinh học...
Giải Bài 2 trang 273 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 273 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cảm ứng ở thực vật và động vật - Khái niệm về cảm ứng. - Hoàn thành bảng sau....
Giải Bài 2 trang 275 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 275 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sinh thái học - Cơ thể và môi trường. Các nhân tố sinh thái. Tác động của môi trường lên cơ thể....
Giải Bài 3 trang 273-274 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 273-274 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật - Khái niệm về sinh trưởng và phát triển....
Giải Bài 4 trang 274 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 274 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sinh sản ở thực vật và động vật - Phân biệt sinh sản vô tính và hữu tính. - Hoàn thành bảng sau....