Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)

Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học)

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 65: Ôn tập phần sáu (Tiến hóa) và phần bảy (Sinh thái học).

Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm trang 270-271 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn một phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:...
Giải Bài 1 trang 267 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 267 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.1. Bảng 65.1: Các bằng chứng tiến hóa...
Giải Bài 2 trang 267 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 267 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.2. Bảng 65.2: So sánh các thuyết tiến hóa...
Giải Bài 3 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.3. Bảng 65.3: Vai trò các nhân tố tiến hóa trong tiến hóa nhỏ...
Giải Bài 4 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4. Bảng 65.4: Các đặc điểm cơ bản trong quá trình phát sinh sự sống...
Giải Bài 5 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 268 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.5. Bảng 65.5: Sự phân chia các nhóm sinh vật dựa vào giới hạn sinh thái...
Giải Bài 6 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.6. Bảng 65.6: Quan hệ cùng loài và khác loài...
Giải Bài 7 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 7 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.7. Bảng 65.7: Đặc điểm của các cấp độ tổ chức sống...
Giải Bài 8 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 8 trang 269 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền những cụm từ thích hợp và chiều mũi tên vào các ô sơ đồ chuỗi thức ăn (hình 65.1) dưới đây và giải thích:...
GIải Bài 9 trang 270 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 9 trang 270 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền các số thích hợp vào các ô hình chữ nhật và hình elip ở sơ đồ 65.2 dưới đây và giải thích...