Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái

 Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái.

Giải Bài 1 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit. Lời giải: - Chu trình cacbonđiôxit:...
Giải Bài 3 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích câu “ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên”. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao: Chu trình phôtpho khác với các chu trình H2O, CO2 và N2 ở những điểm cơ bản nào? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 254 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây không tham gia vào việc cố định nitơ?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 61 trang 250 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 61 trang 250: Từ hình 61.2, hãy mô tả chu trình nước trong thiên nhiên. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 61 trang 252 Để cải tạo đất nghèo đạm, người ta thường trồng những cây nào đầu tiên hoặc trồng xen canh với các cây đang canh tác? Lời giải:...