Bài 60: Hệ sinh thái

Bài 60: Hệ sinh thái

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 60: Hệ sinh thái.

Giải Bài 1 trang 248 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 248 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hệ sinh thái là gì? Cho ví dụ. Lời giải: - Hệ sinh thái là tập hợp của quần xã sinh vật...
Giải Bài 2 trang 248 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 248 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cho biết về các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 248 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 248 sgk Sinh học 12 nâng cao: Các hệ sinh thái được chia thành mấy nhóm? Cho các ví dụ đối với mỗi nhóm. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 248 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 248 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Một hệ thực nghiệm có đầy đủ các nhân tố môi trường vô sinh,...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 60 trang 247 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 60 trang 247: Hãy lấy một ví dụ về hệ sinh thái quanh nơi ở của mình và chỉ ra thành phần cấu trúc của nó. Lời giải:...