Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Giải Bài 1 trang 32 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 32 sgk Sinh học 12 nâng cao: Mô tả và vẽ hình các dạng đột biến cấu trúc NST. Lời giải: Các dạng đột biến cấu trúc NST:...
Giải Bài 2 trang 32 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 32 sgk Sinh học 12 nâng cao: Chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến cấu trúc NST là do nguyên nhân nào sau đây?...
Giải Bài 3 trang 32 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 32 sgk Sinh học 12 nâng cao: Chọn phương án trả lời đúng. Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào trong các hiện tượng sau đây?...
Giải Bài 4 trang 32 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 32 sgk Sinh học 12 nâng cao: Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 6 trang 29 Hãy vẽ hình và mô tả các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn. Lời giải: - Đột biến mất đoạn: làm mất từng đoạn NST....