Bài 58: Diễn thế sinh thái

Bài 58: Diễn thế sinh thái

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 58: Diễn thế sinh thái.

Giải Bài 1 trang 243 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 243 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái. Lời giải: Diễn thế sinh thái là quá trình phát triển ...
Giải Bài 2 trang 243 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 243 sgk Sinh học 12 nâng cao: Những nguyên nhân nào dẫn đến diễn thế của quần xã sinh vật? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 243 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 243 sgk Sinh học 12 nâng cao: Có mấy dạng diễn thế của quần xã? Hãy cho biết đặc trưng của mỗi dạng. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 243 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 243 sgk Sinh học 12 nâng cao: Câu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 58 trang 241 Quan sát hình 58.2, hãy chỉ ra quá trình biến đổi của nền đáy, mực nước và sự thay thế của các quần xã sinh vật. Lời giải:...