Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng

Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng.

Giải Bài 1 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết khái niệm về chuỗi thức ăn và bậc dinh dưỡng. Cho ví dụ. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trong thiên nhiên có mấy loại chuỗi thức ăn cơ bản? Chuỗi nào là hệ quả của chuỗi nào? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy giải thích tại sao tháp sinh khối của thủy sinh vật trong tầng nước lại có dạng khác thường. ...
Giải Bài 4 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết, khi đi từ vùng cực đến vùng nhiệt đới thì lưới thức ăn phức tạp hơn hay đơn giản hơn. Hãy giải thích....
Giải Bài 5 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 239 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mối quan hệ giữa tò vò và nhện được mô tả trong câu ca dao ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 57 trang 238 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 57 trang 238: Hãy phân biệt 3 dạng tháp sinh thái. Lời giải: Các dạng tháp sinh thái: ...