Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã.

Giải Bài 1 trang 236 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 236 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã được chia thành mấy nhóm lớn. ...
GIải Bài 2 trang 236 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 236 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy tìm các ví dụ để mô tả đặc điểm từng mối quan hệ giữa 2 loài. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 236 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 236 sgk Sinh học 12 nâng cao: Tại sao có thể nói cạnh tranh là một trong những động lực chủ yếu của quá trình tiến hóa? Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 236 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 236 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dây tơ hồng trên các tán cây trong rừng là ví dụ về mối quan hệ nào?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 56 trang 232 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 56 trang 232: Hãy tìm một vài ví dụ tương tự về quan hệ hợp tác của các loài trong thiên nhiên. Lời giải:...