Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo).

Giải Bài 1 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu khái niệm kích thước và mật độ của quần thể. Lời giải: - Kích thước quần thể hay số lượng cá thể của quần thể...
Giải Bài 2 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao: Kích thước quần thể có những cực trị nào? Hãy cho biết ý nghĩa của chúng. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao: Những nhân tố nào làm thay đổi kích thước quần thể? Lời giải: ...
Giải Bài 4 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trong điều kiện môi trường lí tưởng và môi trường bị giới hạn, kích thước quần thể tăng trưởng...
Giải Bài 5 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cho biết đặc trưng của các loài có kiểu tăng trưởng trong điều kiện môi trường không bị giới hạn và bị giới hạn. ...
Giải Bài 6 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 223 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 53 trang 219 Hãy xếp lại thứ tự theo kích thước quần thể nhỏ dần của các loài sau đây: sơn dương, chuột cống, bọ dừa, nhái bén, voi, thỏ. Lời giải:...