Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 52: Các đặc trưng cơ bản của quần thể.

Giải Bài 1 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chỉ ra ở những trường hợp nào tỉ lệ đực/cái của quần thể nhỏ hơn 1. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết khái niệm về tuổi thọ sinh lí, tuổi thọ sinh thái và tuổi quần thể. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là tháp tuổi của quần thể ? Cho biết tỉ lệ giữa 3 nhóm tuổi sinh thái trong tháp tuổi của quần thể trẻ, ...
Giải Bài 4 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết dân số nhân loại biến đổi như thế nào trong lịch sử phát triển của nó. Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 218 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể bị diệt vong khi mất đi một số nhóm trong các nhóm tuổi...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 52 trang 215  Từ hình 52.3, hãy chỉ ra trạng thái phát triển số lượng của 3 quần thể A, B và C và những đặc trưng về tỉ lệ các nhóm tuổi của mỗi quần thể....