Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

 Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

Giải Bài 1 trang 213 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 213 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu khái niệm quần thể. Lời giải: Quần thể là nhóm cá thể của một loài,...
Giải Bài 2 trang 213 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 213 sgk Sinh học 12 nâng cao: Các cá thể trong quần thể quan hệ với nhau theo những mối quan hệ nào? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 213 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 213 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 51 trang 211 Hãy lựa chọn và xếp thành 2 cột các nhóm sinh vật sau đây thuộc hay không thuộc quần thể: 1. Cá trắm cỏ trong ao, 2. Cá rô phi đơn tính trong hồ, ...