Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Bài 50: Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Bài thu hoạch

Từ kết quả đo đạc và từ số liệu “quan trắc” hiện tượng xung quanh, mỗi nhóm viết bản thu hoạch theo mẫu dưới và đại diện nhóm trình bày trước lớp, có thảo luận và trao đổi dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nếu tài liệu của các nhóm làm ở các địa điểm xa nhau trong khu vực rộng được tập hợp lại một báo cáo rất hay.

Báo cáo kết quả quan sát và nhận xét về vi khí hậu của… (vị trí khảo sát, vào giờ…, ngày… tháng…năm…)

Nhóm HS Địa điểm       Nhiệt độ (°C) Độ ẩm (%) Các quan sát khác Các nhận xét
A

- Dưới mặt đất

- Tại độ cao 2m

Số liệu từ nhiệt kế Số liệu từ ẩm kế Trời nắng, nhiều mây, đứng gió… Đánh giá xem nhiệt độ và độ ẩm ở mặt đất và trên cao 2m giống nhau hay khác nhau? Giải thích.
B

- Dưới mặt đất

- Tại độ cao 2m

       
C

- Dưới mặt đất

- Tại độ cao 2m

       

(Học sinh ghi những số liệu đã quan sát được trong thực tế)