Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Giải Bài 1 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sống trong điều kiện khô hạn, thực vật và động vật có những đặc điểm thích nghi nào nổi bật? Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thực vật và động vật có những biến đổi gì về hình thái để thích nghi với điều kiện gió lộng? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao: Những cây thích nghi với lửa có những đặc điểm gì nổi bật? Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao: Những nhân tố sinh thái hữu sinh gồm những nhân tố nào? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy nêu lên tác động của sinh vật đưa đến những biến đổi của môi trường? Lời giải:...
Giải Bài 6 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 207 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm hình thái nào không đặc trưng cho những loài chịu khô hạn?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 49 trang 204 Hãy cho biết những cây sống ở ven bờ nước, trên các cồn cát hay trên các đồi trọc thuộc những nhóm thực vật nào....