Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 48: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.

Giải Bài 1 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết tại sao trong rừng cây lại phân tầng. Lời giải: Trong rừng cây phân tầng...
Giải Bài 3 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết màu sắc trên thân động vật có những ý nghĩa sinh học gì. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh vật. Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 203 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Những sinh vật rộng nhiệt nhất (giới hạn về nhiệt độ rộng nhất) phân bố ở...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 48 trang 200 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 48 trang 200: Hy cho biết thảm thực vật trong hình 48.2 gồm những tầng nào. Lời giải:...