Bài 45: Sự phát sinh loài người

Bài 45: Sự phát sinh loài người

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 45: Sự phát sinh loài người.

Giải Bài 1 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy vẽ bảng và nêu các đặc điểm sai khác giữa vượn người, người vượn hóa thạch Ôxtralôpitec, ...
Giải Bài 2 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy tìm những dẫn liệu chứng minh loài người có chung nguồn gốc với vượn người. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội tác động như thế nào đến sự phát sinh và phát triển của loài người?...
Giải Bài 4 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao: Những nhân tố tự nhiên và xã hội nào hiện nay đang tác động xấu đến sức khỏe và đạo đức con người? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 189 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loài người xuất hiện vào đại nào sau đây?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 45 trang 185 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 45 trang 185: Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người vượn hóa thạch với vượn người. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 45 trang 186 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 45 trang 186: Hãy tìm những đặc điểm sai khác giữa người đứng thẳng Homo erectus với người vượn hóa thạch....