Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất

Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất.

Giải Bài 1 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sự sống được phát sinh như thế nào? Lời giải: - Sự sống được phát sinh,...
Giải Bài 2 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy vẽ sơ đồ biểu diễn 3 giai đoạn phát sinh sự sống. Lời giải: ...
Giải Bài 3 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giai đoạn tiến hóa hóa học có những đặc điểm gì? Lời giải: Giai đoạn tiến hóa hóa học...
Giải Bài 4 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học và sinh học diễn ra như thế nào? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 180 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc sinh vật nào sau đây?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 43 trang 178 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 43 trang 178: Trong điều kiện hiện nay của Trái Đất, các hợp chất hữu được hình thành bằng con đường nào?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 43 trang 179 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 43 trang 179: Hãy giải thích vì sao hiện nay các cơ thể sống không có khả năng hình thành bằng con đường vô cơ....