Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới.

Giải Bài 1 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày nguyên nhân, cơ chế và kết quả của phân li tính trạng, từ đó có kết luận gì về nguồn gốc chung của các loài...
Giải Bài 2 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phân biệt đồng quy tính trạng với phân li tính trạng. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu các hướng tiến hóa chung của sinh giới. Lời giải: Sinh giới đã tiến hóa ...
Giải Bài 4 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu các hướng tiến hóa của các nhóm loài. Vì sao các nhóm sinh vật có nhịp điệu tiến hóa không đều? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 176 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dấu hiệu nào không phải của tiến bộ sinh học?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 42 trang 173 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 42 trang 173: - Những thông tin nêu trên đề cập tới quá trình nào?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 42 trang 175 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 42 trang 175: Vì sao có sự song song tồn tại các nhóm có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao?...