Bài 41: Quá trình hình thành loài

Bài 41: Quá trình hình thành loài

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 41: Quá trình hình thành loài.

Giải Bài 1 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phân tích vai trò của điều kiện địa lí, cách li địa lí và chọn lọc tự nhiên trong phương thức hình thành loài...
Giải Bài 2 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu đặc điểm của sự hình thành loài bằng con đường sinh thái, cho ví dụ minh họa....
Giải Bài 3 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu các cơ chế hình thành loài bằng đột biến lớn. Vì sao hình thành loài bằng đa bội hóa hay gặp ở thực vật,...
Giải Bài 4 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới và vai trò của các nhân tố tiến hóa, ...
Giải Bài 5 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 172 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội là phương thức thường được thấy ở...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 41 trang 169 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 41 trang 169: - Hãy phân tích vai trò của điều kiện địa lí đối với sự hình thành loài....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 41 trang 170 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 41 trang 170: Quan sát hình 41.3 và giải thích sự hình thành loài lúa mì Triticum aestivum. Lời giải:...