Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li

Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 40: Loài sinh học và các cơ chế cách li.

Giải Bài 1 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu đặc điểm của các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao: Việc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải như thế nào? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao: Định nghĩa loài. Phân biệt cá thể, quần thể, nòi. Lời giải: - Loài là một nhóm cá thể có vốn gen chung,...
Giải Bài 4 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phân biệt nòi địa lí, nòi sinh thái, nòi sinh học. Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu vai trò của các cơ chế cách li đối với quá trình tiến hóa. Lời giải:...
Giải Bài 6 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 167 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tiêu chuẩn nào được dùng thông dụng để phân biệt hai loài?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 40 trang 163 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 40 trang 163: Các gen, prôtêin tương ứng ở các loài khác nhau được phân biệt nhau như thế nào? Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 40 trang 164 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 40 trang 164: Nêu những đặc trưng của quần thể về di truyền và sinh thái. Lời giải:...