Bài 4: Đột biến gen

Bài 4: Đột biến gen

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 4: Đột biến gen.

Giải Bài 1 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao: Đột biến gen là gì? Có những dạng đột biến điểm nào? Lời giải: - Đột biến gen là:...
Giải Bài 2 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu nguyên nhân và cơ chế phát sinh của đột biến gen. Lời giải: - Nguyên nhân:...
Giải Bài 3 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu hậu quả và vai trò của đột biến gen. Lời giải: - Hậu quả: + Đột biến gen làm thay đổi trình tự axit amin, ...
Giải Bài 4 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sự biểu hiện của các đột biến giao tử, đột biến tiền phôi và đột biến xôma như thế nào? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 24 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến gen là A. sự biến đổi tạo ra những alen mới....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 4 trang 20 Trên hình 4.1: I là gen ban đầu chưa bị đột biến, II là đột biến thay thế, III là đột biến mất nuclêôtit và IV là đột biến thêm nuclêôtit....