Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 39: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi.

Giải Bài 1 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích sự hóa đen của loài bướn Biston betularia ở vùng công nghiệp. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu vai trò của các quá trình đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên đối với sự hình thành đặc điểm thích nghi....
Giải Bài 3 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là hiện tượng đa hình cân bằng? Hiện trượng đó được giải thích như thế nào? Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao: Vì sao nói các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối? Tìm ví dụ để minh họa. Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sưu tầm những tư liệu về sự thích nghi của sinh vật. Lời giải: ...
Giải Bài 6 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 161 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Điều nào không đúng với sự đa hình cân bằng?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 39 trang 158 Dựa vào vai trò của các nhân tố đột biến, giao phối và chọn lọc tự nhiên, hãy giải thích hiện tượng tăng tỉ lệ cá thể màu đen của ví dụ nêu trên....