Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại.

Giải Bài 1 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sự ra đời thuyết tiến hóa tổng hợp dựa trên cơ sở nào? Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn. Lời giải: ...
Giải Bài 3 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao: Vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở? Lời giải: Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:...
Giải Bài 4 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính của Kimura. ...
Giải Bài 5 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 148 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa nhỏ?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 36 trang 146 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 36 trang 146: Vì sao chỉ quần thể mới thỏa mãn 3 điều kiện trên? Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 36 trang 147 Thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không? Lời giải:...