Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử.

Giải Bài 1 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày nội dung và ý nghĩa của học thuyết tế bào. Lời giải: ...
Giải Bài 2 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nguồn gốc thống nhất của sinh giới được thể hiện ở những bằng chứng sinh học phân tử nào? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao: Mức độ giống và sai khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài được giải thích như thế nào?...
Giải Bài 4 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử. Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 139 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Học thuyết tế bào cho rằng A. tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 34 trang 137 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 34 trang 137: Thuyết tế bào đã gợi ra ý tưởng gì về nguồn gốc của sinh giới? Lời giải...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 34 trang 138 Từ các trình tự nuclêôtit nêu trên có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa loài người với các loài vượn người?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 34 trang 139  - Từ bảng 3.4 có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa các loài? - Hãy vẽ sơ đồ cây phát sinh phản ánh quan hệ nguồn gốc giữa các loài nói trên....