Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh.

Giải Bài 1 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là cơ quan tương đồng? Giải thích như thế nào về kiểu cấu tạo giống nhau...
Giải Bài 2 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cơ quan thoái hóa là gì? Cho ví dụ về cơ quan thoái hóa ở người. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là cơ quan tương tự? Vì sao nói tương đồng và tương tự là 2 hiện tượng trái ngược nhau?...
Giải Bài 4 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao: Vì sao các tư liệu phôi sinh học so sánh được xem là những bằng chứng tiến hóa? Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao: Phát biểu nội dung và nêu ý nghĩa của định luật phát sinh sinh vật. Lời giải:...
Giải Bài 6 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sưu tầm những tư liệu về bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh. Lời giải:...
Giải Bài 7 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 7 trang 132 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Những cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 32 trang 128 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 32 trang 128: Quan sát hình 32.1: - Có nhận xét gì về cấu tạo các xương chi trước của các loài?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 32 trang 130 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 32 trang 130: Từ những thông tin trên, hãy cho biết thế nào là cơ quan tương tự?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 32 trang 131  Quan sát hình 32.2, có nhận xét gì về những điểm giống nhau trong giai đoạn đầu phát triển của phôi ở các sinh vật nêu trên? ...