Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học.

Bài tập trắc nghiệm trang 125-126 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài tập trắc nghiệm trang 125-126 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau:...
Giải Bài 1 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.1. Bảng 31.1. Những diễn biến cơ bản của các cơ chế di truyền ở cấp phân tử...
Giải Bài 2 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền những cụm từ thích hợp vào các ô vuông và chiều mũi tên vào sơ đồ mối quan hệ ADN...
Giải Bài 3 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 123 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy giải thích sơ đồ phân loại biến dị dưới đây: Lời giải: - Biến dị...
Giải Bài 4 trang 124 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 124 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.2. Bảng 31.2. Cơ chế của các dạng đột biến...
Giải Bài 5 trang 124 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 124 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.3. Bảng 31.3. Tóm tắt các quy luật di truyền...
Giải Bài 6 trang 124 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 124 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.4. Bảng 31.4 So sáng đột biến và thường biến...
Giải Bài 7 trang 125 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 7 trang 125 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền dấu + (nếu cho là đúng) vào bảng 31.5. Bảng 31.5 So sánh quần thể tự phối và ngẫu phối...
Giải Bài 8 trang 125 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 8 trang 125 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.6. Bảng 31.6 Nguồn vật liệu và phương pháp chọn giống...