Bài 28: Di truyền y học

Bài 28: Di truyền y học

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 28: Di truyền y học.

Giải Bài 1 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao: Quan niệm mới về bệnh, tật di truyền như thế nào? Lời giải: - Quan niệm hiện nay...
Giải Bài 2 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày một số bệnh di truyền do đột biến gen gây nên, nêu nguyên nhân chung của các bệnh này Lời giải: ...
Giải Bài 3 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao: Thế nào là các bệnh di truyền do biến đổi số lượng, cấu trúc NST gây nên? Trình bày một số bệnh mà em biết. Lời giải...
Giải Bài 4 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày những hướng nghiên cứu của Di truyền Y học hiện nay và tương lai. Lời giải...
Giải Bài 5 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 115 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Nguyên nhân của bệnh, tật di truyền là A. đột biến gen. ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 28 trang 112 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 28 trang 112: Hãy mô tả một số bệnh, tật di truyền đã học. Lời giải:...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 28 trang 114 Từ những kiến thức đã học về đột biến NST, hãy lập sơ đồ giải thích cơ chế hình thành thể đột biến số lượng NST giới tính và cặp NST số 21....