Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người.

Giải Bài 1 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao: Tại sao trong nghiên cứu di truyền người lại phải sử dụng các phương pháp khác với nghiên cứu di truyền động vật?...
Giải Bài 2 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu phả hệ. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu các trường hợp đồng sinh...
Giải Bài 4 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở người, tính trạng tóc quăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ,...
Giải Bài 5 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao: Gen xác định nhóm máu có 3 alen là IA, IB và IO. Trong quần thể người, sự tổ hợp của chúng tạo nên 4 nhóm máu:...
Giải Bài 6 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 111 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Yếu tố nào dưới đây được di truyền nguyên vẹn từ bố hoặc mẹ sang con?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 27 trang 108 Hãy cho biết các kí hiệu dùng trong lập phản hệ. Lời giải: - Hình vuông màu sáng: Nam bình thường. - Hình vuông màu tối: Nam bị bệnh....