Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen.

Giải Bài 1 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao: Công nghệ gen là gì? ADN tái tổ hợp là gì? Lời giải: - Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào...
Giải Bài 2 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày quy trình tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao: Làm cách nào nhận biết được dòng tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp? Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao: Sinh vật chuyển gen là gì? Lợi ích của sinh vật chuyển gen như thế nào? Cho ví dụ. Lời giải:...
Giải Bài 5 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 101 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án đúng nhất. Thành quả của công nghệ gen là A. tuyển chọn được các gen mong muốn ở vật nuôi,...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 25 trang 98 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 25 trang 98: Quan sát hình 25.1, hãy cho biết kĩ thuật chuyển gen có mấy khâu chủ yếu? Lời giải:...