Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào

Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ tế bào.

Giải Bài 1 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy phân biệt các phương pháp chọn giống thực vật bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu lợi ích của chọn giống thực vật bằng công nghệ tế bào. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao: So sánh hai phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ở động vật. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 97 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thực chất của phương pháp cấy truyền phôi là...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 24 trang 95 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 24 trang 95: Từ kiến thức đã học, hãy cho biết công nghệ tế bào là gì. Lời giải:...