Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng

Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng.

Giải Bài 1 trang 90 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 90 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy phân biệt nguồn gen tự nhiên và nhân tạo. Nêu lợi ích của mỗi nguồn gen này. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 90 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 90 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nguyên nhân tạo ra biến dị tổ hợp là gì? Tại sao biến dị tổ hợp là quan trọng cho chọn giống vật nuôi, cây trồng?...
Giải Bài 3 trang 90 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 90 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Phép lai nào sau đây là lai gần? A. Tự thụ phấn ở thực vật....
Giải Bài 4 trang 91 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 91 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 22 trang 90 Từ kiến thức đã học, hãy cho biết thành tựu chọn giống ở Việt Nam về một vài giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế lai....