Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 21: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Giải Bài 1 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu những đặc điểm của quần thể ngẫu phối. Lời giải: - Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản ...
Giải Bài 2 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu nội dung cơ bản của định luật Hacđi-Vanbec và cho ví dụ minh họa....
Giải Bài 3 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu ý nghĩa và những điều kiện nghiệm đúng của định lut Hacđi-Vanbec. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trong một quần thể ngô (bắp), cây bạch tạng (aa) chiếm 0,0025 trong tổng số cá thể của quần thể. ...
Giải Bài 5 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao: Một số quần thể có cấu trúc di truyền như sau: a. 0,42 AA ; 0,48 Aa ; 0,10 aa b. 0,25 AA ; 0,50 Aa ; 0,25 aa...
Giải Bài 6 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 87 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể giao phối được xem là đơn vị sinh sản, ...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 21 trang 85 Hãy xác định tần số tương đối của các alen A và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối. Từ đó rút ra nhận xét gì?...