Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 20: Cấu trúc di truyền của quần thể.

Giải Bài 1 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao: Quần thể là gì? Nêu những đặc trưng của quần thể về mặt di truyền học. Lời giải:...
Giải Bài 2 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao: Tần số tương đối của alen và kiểu gen là gì? Tần số tương đối của alen và kiểu gen được xác định bằng cách nào?...
Giải Bài 3 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu những đặc điểm của quần thể tự phối. Lời giải: - Quần thể tự phối điển hình...
Giải Bài 4 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao: Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa – lông khoang, aa – lông trắng. ...
Giải Bài 5 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao: Một quần thể có 0,36 AA ; 0,48 Aa ; 0,16 aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể trên sau 3 thế hệ tự phối liên tiếp....
Giải Bài 6 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 83 sgk Sinh học 12 nâng cao: Điều nào sau đây nói về quần thể tự phối là không đúng? A. Quần thể bị phân dần thành những dòng thuần...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 20 trang 82 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 20 trang 82: Khi xét một gen có 2 alen là A và a thì trong quần thể có 3 kiểu gen hay thành phần kiểu gen là AA, Aa, aa....
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 20 trang 83 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 20 trang 83: Quần thể có 100% Aa. Xác định cấu trúc di truyền của quần thể sau n thế hệ tự phối. Lời giải:...