Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen.

Giải Bài 1 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy phân tích mối qua hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ cụ thể....
Giải Bài 2 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu những biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ thể. Những biến đổi này có được di truyền không? Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. Làm thế nào để biết một biến dị nào đó...
Giải Bài 4 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao: Vận dụng khái niệm “mức phản ứng” để phân tích vai trò của giống và kĩ thuật sản xuất trong việc tăng năng suất...
Giải Bài 5 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 72 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tỉ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 và F2 giống nhau ở lai thuận...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 17 trang 69 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 17 trang 69: - Có nhận xét gì về cách phản ứng với nhiệt độ môi trường của hai giống hoa đỏ và hoa trắng?...