Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể.

Giải Bài 1 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao: Bằng cách nào để phát hiện được di truyền tế bào chất ? Vì sao sự di truyền này thuộc dạng di truyền theo dòng mẹ?...
Giải Bài 2 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu sự khác nhau giữa ADN ti thể và lục lạp với ADN trong nhân. Nêu chức năng của các bộ gen ti thể và lạp thể....
Giải Bài 3 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao: Nêu những điểm khác nhau giữa di truyền ngoài NST và di truyền NST. Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao: Có thể giải thích hiện tượng lá lốm đốm các màu ở một số loài thực vật như thế nào? ...
Giải Bài 5 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao: Xác định kết quả ở F2 (theo ví dụ ở mục I) khi cho: a. Cây xanh lục ở F1 giao phấn với nhau....
Giải Bài 6 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 68 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Kết quả lai thuận và nghịch ở F1 và F2 không giống nhau...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 16 trang 65 Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 16 trang 65: Quan sát hình 16.1 và hãy cho biết: - Nhân và tế bào chất của hai hợp tử...