Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính

Để học tốt Sinh học lớp 12 nâng cao, phần dưới Trả lời câu hỏi giữa bài và giải bài tập Sinh 12 nâng cao Bài 15: Di truyền liên kết với giới tính.

Giải Bài 1 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 1 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao: Giải thích kết quả thí nghiệm di truyền màu mắt của ruồi giấm. Bệnh mù màu và bệnh máu khó đông...
Giải Bài 2 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 2 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao: Trình bày đặc điểm di truyền của các tính trạng do các gen trên NST X và NST Y quy định. Lời giải:...
Giải Bài 3 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 3 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao: Di truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn? Lời giải:...
Giải Bài 4 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 4 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao: Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu (đỏ và lục). Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường,...
GIải Bài 5 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 5 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao: Khi lai gà trống lông không vằn với gà mái lông vằn được F1 có tỉ lệ 1 trống lông vằn : 1 mái lông không vằn....
Giải Bài 6 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao Bài 6 trang 63 sgk Sinh học 12 nâng cao: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự di truyền tính trạng chỉ do gen trên NST Y quy định như thế nào?...
Trả lời câu hỏi Sinh 12 nâng cao Bài 15 trang 60 - Quan sát hình 15.2 và giải thích sự di truyền màu mắt ở ruồi giấm. - Có nhận xét gì về sự khác nhau ở phép lai thuận và phép lai nghịch?...